Castorama Coffre de jardin Toomax Woody's gris 280 L Mode d'emploi

Taper
Mode d'emploi
IMPORTANT,
Retain for future
reference:
Read carefully.
IMPORTANT –
À conserver pour
de futurs besoins
de référence : à lire
soigneusement.
WAŻNE –
Należy dokładnie
przeczytać niniejsze
informacje i
zachować.
WICHTIG –
Bitte bewahren Sie
die Bedienungs-
anleitung auf:
Sorgfältig lesen.
ВАЖНО
Cохраните для
последующего
использования:
прочтите
внимательно.
IMPORTANT –
Păstraţi aceste
informaţii pentru
referinţe viitoare:
citiţi cu atenţie.
IMPORTANTE –
Guarde esta
información para
futuras consultas:
lea atentamente.
IMPORTANTE –
Por favor, guarde
estas instruções
para futuras
referências: leia
com atenção.
ÖNEMLİ –
Bu bi
̇
lgi
̇
leri
̇
daha
sonra kullanmak
üzere saklayin:
di
̇
kkatle okuyun.
x?
[05] x 1
[04] x 2
[09] x 1
[01] x 2 [02] x 1
[06] x 2
[03] x 1
[08] x 2[07] x 2
3
01
Assembly A monter soi-même Montaż
Verlegung Монтаж Asamblarea
Montaje Montagem Montaj
02
[01]
[01]
[05]
[03]
[01] x 2
[02] x 1
[05] x 1
[03] x 1
[02]
4
03
04
[04]
[04]
[06]
[06]
[07]
[07]
[04] x 2
[06] x 2
[07] x 2
Assembly A monter soi-même Montaż
Verlegung Монтаж Asamblarea
Montaje Montagem Montaj
5
05
[09]
[09] x 1
Assembly A monter soi-même Montaż
Verlegung Монтаж Asamblarea
Montaje Montagem Montaj
Care Entretien Pielęgnacja
Pflege Уход Îngrijire
Advertancia Aviso Bakim
01
[08] x 2
[08]
[08]
6
UV Resistant.
Lockable (lock not included).
Resistant to low and high temperature.
Caution
Please be careful when handling components.
Always wear work gloves.
burning polypropylene with water.
substances.
It is crucial to assemble all the parts according to the
instructions. Do not skip any step.
Always wear safety goggles and follow the
manufacturer’s instructions when using power tools.
Do not store hot items in the box (for example,
recently used grills, blowtorches, irons, etc).
Not suitable for storing food.
Not designed for carrying items. Empty it out before
moving.
After rain, wipe with cloth before opening.
Do not stand on lid.
To prevent risk of suffocation, do not allow children
to play inside the box.
Do not shut people and/or animals inside the
product.
Do not hit the item with blunt objects.
Pay attention when closing the lid to avoid getting
stuck with your hands, especially when surrounded
by children.
After installation, dispose of packaging in
accordance with current legislation.
At the end of its useful life, dispose of the product in
accordance with current legislation.
Distributor:
B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom www.diy.com
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom
Manufacturer:
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE:
READ CAREFULLY.
Résistant aux UV.
Verrouillable (cadenas non fourni).
Résistant aux températures basses et hautes.
Attention
Faites attention lors de la manipulation des pièces.
Portez toujours des gants de travail.
En cas d’incendie, n’essayez pas d’éteindre du
polypropylène en feu avec de l’eau.
Ne convient pas pour le stockage de substances
Il est crucial d’assembler toutes les pièces
conformément aux instructions. Ne sautez aucune
étape.
Le produit doit être installé sur une surface plane.
Portez toujours des lunettes de sécurité et respectez
les instructions du fabricant lors de l’utilisation des
outils électriques.
Ne stockez pas d’articles chauds dans le coffre (par
exemple des grils récemment utilisés, des lampes à
souder/chalumeaux, des fers à repasser, etc.).
Ne convient pas pour stocker des aliments.
Non conçu pour porter des articles. Videz le produit
avant de le déplacer.
Après la pluie, essuyez le produit avec un chiffon
avant de l’ouvrir.
Ne montez pas sur le couvercle.
Pour prévenir le risque d’étouffement, n’autorisez
pas les enfants à jouer dans le coffre.
N’enfermez pas de personnes et/ou d’animaux dans
le produit.
Ne frappez pas le produit avec des objets
contondants.
Quand vous fermez le couvercle, veillez à ne pas
coincer vos mains, notamment quand il y a des
enfants.
Après installation, mettez l’emballage au rebut
conformément à la législation en vigueur.
au rebut conformément à la législation en vigueur.
Fabricant :
Distributeur :
Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
IMPORTANT A CONSERVER POUR DE FUTURS
BESOINS DE RÉFÉRENCE : A LIRE SOIGNEUSEMENT
Odporna na promieniowanie UV.
Zamykana (zamek do dokupienia osobno).
Odporna na niskie i wysokie temperatury.
Uwaga
Podczas manipulowania podzespołami należy
zachować ostrożność. Należy zawsze nosić
rękawice robocze.
W przypadku pożaru, nie należy próbować gasić
palącego się polipropylenu wodą.
Nie nadaje się do przechowywania substancji
łatwopalnych lub żrących.
Montaż wszystkich części zgodnie z instrukcją ma
kluczowe znaczenie. Nie należy pomijać żadnego
kroku.
Produkt należy ustawić na płaskiej powierzchni.
Podczas używania elektronarzędzi należy zawsze
nosić okulary ochronne i przestrzegać instrukcji
producenta.
W skrzyni nie należy przechowywać gorących
przedmiotów (np. niedawno używanych grilli, lamp
lutowniczych, żelazek itp.).
Nieodpowiednie do przechowywania żywności.
Nie nadaje się do przenoszenia przedmiotów.
Opróżnić przed przestawianiem z miejsca na
miejsce.
Po deszczu, przed otwarciem należy wytrzeć
szmatką.
Nie stawać na pokrywie.
Aby nie dopuścić do ryzyka uduszenia, nie
pozwalać dzieciom bawić się w środku skrzyni.
Nie zamykać ludzi i/lub zwierząt w środku.
Nie uderzać produktu tępymi przedmiotami.
Podczas zamykania pokrywy uważać, aby nie
przytrzasnąć sobie dłoni, zwłaszcza gdy w pobliżu
znajdują się dzieci.
Po zainstalowaniu opakowanie należy zutylizować
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po całkowitym zakończeniu użytkowania produkt
należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Producent:
Dystrybutor:
Castorama Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków
78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
WAŻNE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYT
NINIEJSZE INFORMACJE I ZACHOWAĆ.
Plastmeccanica S.p.A.
Viale del Lavoro, 3 - 60030 Castelbellino (An)
Italy
Plastmeccanica S.p.A.
Viale del Lavoro, 3 - 60030 Castelbellino (An)
Italy
Plastmeccanica S.p.A.
Viale del Lavoro, 3 - 60030 Castelbellino (An)
Italy
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7

Castorama Coffre de jardin Toomax Woody's gris 280 L Mode d'emploi

Taper
Mode d'emploi