Danfoss living connect® Guide d'installation

Taper
Guide d'installation
living connect®
Quick Start Guide
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Danfoss Heating Solutions
UK
Preparation
living connect® is intended for heating of water based room
radiators. It is controlled by a central device called Danfoss Link™
Central Controller (CC).
living connect® is supplied with adapters for Danfoss RA valves
and valves with M30x1.5 (K) connections, two alkaline AA bat-
teries and a 2 mm Allen key.
Inserting the batteries
Remove the battery cover and insert the two
batteries.
Make sure the batteries are correctly oriented.
Rechargeable batteries may not be used.
If the battery goes flat, the system switches automatically to
safety mode where the valve is slightly opened providing a
small continuous water flow.
Technical specification
Thermostat type
Programmable electronic radiator valve
controller
Software classification A
Safety classification Type 1
Recommended use Residential (pollution degree 2)
Open window function
Activated at changes of approx. 0.5 °C
over 3 minutes
Synchronizing Every 5 minute
Mechanical strength 70 N (max. force from valve)
Maximum water temperature 90°C
Movement type Linear
Battery life Up to 2 years
Spindle movement 2-3 mm on the valve (1 mm/s)
Maximum extension 4.5 mm
Measurement interval Measures temperature every minute
Power supply 2x1.5V AA alkaline, class III
Power consumption 3 µW in standby, 1.2 W when active
Ambient temperature 0° to 40°C
Transportation temperature range -20 to 65°C
Temperature setting range 4 to 28°C
Size (mm) L: 91 Ø: 51 (RA)
Ball pressure test 75°C
Weight 177 g incl. RA adapter
Transmission frequency 868.42 MHz
IP class* 20
* The thermostat should not be used in hazardous installations or in places
where it may be exposed to water.
Tested for safety and EMC requirements as specified in EN 60730-1, EN 60730-2-9
and EN 60730-2-14.
Installing living connect®
M must be flashing on the display prior to installing.
1. Start by mounting the adapter.
RA
K
2. Tighten RA adapter using the
Allen key.
Hand-tighten K adapter
(max. 5 Nm).
3. Screw the thermostat onto the
adapter and tighten by hand
(max. 5 Nm), push and tighten
until the thermostat catches the
adapter.
4. Press for approx. 3 seconds to fix the thermostat.
The first 1-7 days after installation the intelligent living
connect is in a learning period where it will optimise the
heat control of the room.
Full installation and user guide
To see the full installation and user guide go
to: www.living.danfoss.com
Choose: “For professionals and next:
Technical literature” or for installation and
programming of living connect® see videos
on www. YouTube.com, search for Danfoss
living connect.
Safety precautions
The thermostat is not intended for children and must not be used as
a toy.
Do not leave packaging materials where children may be tempted to
play with them, as this is extremely dangerous.
Do not attempt to dismantle the thermostat as it contains no user-
serviceable parts. If error code E1, E2 etc. is shown in the display or
other defects appear, please return the thermostat to the distributor.
Overview of display and control buttons
Battery symbol
Network
connection
Lock
Temperature
set point
Alarm
Frost protection
Use these buttons to navigate within the menu and to
adjust the temperature.
Use this button to select the menu and confirm choices.
Testing the connection
Press for at least 3 seconds until M is displayed.
Press until LI is displayed.
Press to test the connection.
LI disappears when the connection is made and a
message is displayed on the Danfoss Link CC.
If no connection can be made, the alarm symbol
and the antenna symbol flash.
Refer to “For professionals / Technical questions” at:
www.living.danfoss.com
Temperature control and adjustment
The temperature is usually control-
led via Danfoss Link™ CC, but may be
changed at any time using the ther-
mostat’s buttons.
If this is done, the thermostat sends
a message to Danfoss Link™ CC, in-
structing it to synchronise the other
thermostats in the same room.
A change during the setback period
only remains in effect until the next
programmed period. Temperature
range 4-28°C.
18
19
20
21
26
25
24
23
Press to change
the temperature.
If the change is performed during the comfort period, the
changed temperature will automatically become the new
comfort temperature.
Adding the device
The process of adding the living connect®
to a system is performed on the Dan-
foss Link™ CC.
Note that the living connect®
must be added to a room.
When adding, press and
release and observe that
the back light and the antenna symbol flash.
For further information, see the Danfoss Link™ CC installation
guide.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
Reinstallation mode
If the thermostat has been removed from the radiator and
needs to be reinstalled (after being used), it is necessary to acti-
vate installation mode to prevent damage to the thermostat.
To enter installation mode:
Press until M is displayed.
Press to withdraw the spindle. M flashes.
Reinstall the thermostat on the valve.
Press for approx. 3 seconds to fix the thermostat.
If the thermostat is moved to another room, remove the device
from the old room on the Danfoss Link CC and add the device
to the new room.
When reinstalling, the thermostat will return to the
learning period.
Tekniske specifikationer
Termostattype
Programmerbar elektronisk radiator-
ventilstyring
Softwareklasse A
Sikkerhedsklasse Type 1
Anbefalet brug Boliger (forureningsgrad 2)
Åbent vindue-funktion
Aktiveres ved ændringer på ca. 0,5 °C
over 3 minutter
Synkronisering Hvert 5. minut
Mekanisk styrke 70 N (maks. kraft fra ventil)
Maks. vandtemperatur 90 °C
Bevægelsestype Lineær
Batterilevetid Op til 2 år
Spindelvandring 2-3 mm på ventil (1 mm/s)
Fuldt slag 4,5 mm
Målingsinterval Måler temperaturen hvert minut
Strømforsyning 2 x 1,5 V AA alkalisk, klasse III
Strømforbrug 3 µW i standby, 1,2 W i aktiv tilstand
Omgivelsestemperatur 0 til 40 °C
Transporttemperatur -20 til 65 °C
Temperaturindstillingsområde 4 til 28 °C
Størrelse (mm) L: 91 Ø: 51 (RA)
Kugletryktest 75 °C
Vægt 177 g inkl. RA-adapter
Sendefrekvens 868,42 MHz
IP-klasse* 20
* Termostaten må ikke anvendes i farlige installationer eller på steder, hvor den
kan blive udsat for vand.
Testet for sikkerhed og EMC-krav i henhold til EN 60730-1, EN 60730-2-9 og EN
60730-2-14.
Montering af living connect®
M skal blinke på displayet, før montering kan foretages.
1. Termostaten sættes på ventilen og spæn-
des med unbrakonøglen.
2. Hold inde i ca. 3 sek. for at fiksere termostaten.
De første 1-7 dage efter montering befinder den intel-
ligente living connect sig i en læringsperiode, hvor den
optimerer varmestyringen af rummet.
Sikkerhedsregler
Termostaten er ikke beregnet til børn og må ikke bruges som legetøj.
Efterlad ikke emballagen, hvor børn kan blive fristet til at lege med
den, da det er særdeles farligt. Forsøg ikke at skille termostaten ad. Den
indeholder ikke dele, som en bruger kan reparere. Hvis fejlkode E1, E2
osv. vises på displayet, eller hvis der opstår andre defekter, bedes du
returnere termostaten til forhandleren.
Oversigt over display og knapper
Batterisymbol
Netværks-
forbindelse
Børnesikring
Temperatur-
sætpunkt
Alarm
Frostsikring
Disse knapper bruges til at navigere i menuen og til
temperaturjustering.
Denne knap bruges til at vælge menuen og bekræfte valg.
Test af forbindelse
Tryk på i mindst 3 sekunder, indtil M vises.
Tryk på indtil LI vises.
Tryk på for at teste forbindelsen.
LI forsvinder, når forbindelsen er oprettet, og der
vises en meddelelse på Danfoss Link CC.
Hvis der ikke kan oprettes forbindelse, blinker
alarmsymbolet og antennesymbolet . Se af-
snittet “For professionelle / Tekniske spørgsmål” på:
www.living.danfoss.com
Temperaturstyring og justering
Temperaturen styres sædvanligvis via
Danfoss Link™ CC, men den kan når
som helst ændres ved hjælp af termo-
statens knapper.
I så fald sender termostaten besked til
Danfoss Link™ CC om at synkronisere
de øvrige termostater i samme rum.
En ændring under sænkningspe-
rioden er kun gældende indtil den
næste indlagte periode. Temperature-
område 4-28 °C.
18
19
20
21
26
25
24
23
Tryk på for at æn-
dre temperaturen.
Hvis ændringen udføres under komfortperioden, vil den
ændrede temperatur automatisk blive den nye komfort-
temperatur.
Tilmelding af enheden
Processen med at tilmelde living connect®
til et system udføres ved hjælp af
Danfoss Link™ CC. Bemærk, at
living connect® skal tilmeldes
til et rum.
Under tilmelding: Tryk på
og hold den inde. Hold øje
med, at baggrundslyset og antennesymbolet blinker.
Du kan finde flere oplysninger i installationsvejledningen til
Danfoss Link™ CC.
DK
Indledende trin
living connect® er beregnet til opvarmning af vandbaserede ra-
diatorer. Styringen udføres af en central enhed, kaldet Danfoss
Link™ Central Controller (CC).
living connect® leveres med adaptere til Danfoss RA-ventiler, 2
stk. AA alkaliske batterier og en 2 mm unbraconøgle.
Isætning af batterier
Fjern batteridækslet, og sæt de to batterier i.
Sørg for, at batterierne vender rigtigt.
Der må ikke anvendes genopladelige batterier.
Hvis der ikke er mere strøm på batteriet, skifter
systemet automatisk til sikkerhedstilstand, hvor
ventilen står en anelse åbent, så der er en lille, kontinuerlig
vandgennemstrømning.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
Genmonteringstilstand
Hvis termostaten har været ernet fra radiatoren og skal
genmonteres (efter at have været brugt), skal man aktivere
genmonteringstilstand for at forhindre skader på termostaten.
Sådan skifter du til montageindstilling:
Tryk på , indtil M vises.
Tryk på for at køre spindlen tilbage. M blinker.
Genmonter termostaten på ventilen.
Tryk på i ca. 3 sekunder for at fastgøre
termostaten.
Hvis termostaten flyttes til et andet rum, skal enheden ernes
fra det gamle rum på Danfoss Link CC og tilmeldes til det nye
rum.
Når termostaten genmonteres, vender den tilbage til
læringsperioden.
Komplet installations- og brugervejledning
Du finder den komplette installations- og
brugervejledning på:
www.living.danfoss.com
Vælg: “For professionelle, og vælg
derefter: Teknisk litteratur” eller du kan se
videoer om installation og programmering
af living connect® www. YouTube.com,g
efter Danfoss living connect.
FR
Préparation
living connect® est conçu pour le chauffage des pièces par
radiateurs à eau. Il est commandé par un régulateur central
appelé Danfoss Link™ CC.
living connect® est fourni avec des adaptateurs pour vannes
Danfoss RA et vannes à raccords M30 X 1,5(K), deux piles alca-
lines AA et une clé Allen de 2 mm.
Insertion des piles
Retirez le couvercle du compartiment à piles et
insérez les deux piles.
Vérifiez que vous les avez correctement orientées.
Il n’est pas possible d’utiliser des piles rechar-
geables.
Lorsque les piles sont usées, le système passe automatique-
ment en mode de sécurité : la vanne reste alors légèrement
ouverte pour fournir un débit d’eau réduit mais continu.
Spécifications techniques
Type de thermostat
Régulateur de thermostat de radiateur
électronique programmable
Classe du logiciel A
Classification de sécurité Type 1
Utilisation recommandée Résidentielle (degré de pollution 2)
Fonction fenêtre ouverte
S’active dès qu’un changement de
température d’environ 0,5 °C est détecté
sur une période de 3 minutes
Synchronisation Toutes les 5 minutes
Résistance mécanique 70 N (force maxi sur le thermostat)
Température maximale de l’eau 90 °C
Type de mouvement Linéaire
Durée de vie des piles Jusqu’à 2 ans
Déplacement de la tige 2 à 3 mm sur la vanne (1 mm/s)
Course maxi 4,5 mm
Intervalle de mesure
Mesure de la température toutes les
minutes
Alimentation 2 x 1,5 V AA alcaline, classe III
Puissance consommée 3 µW en veille, 1,2 W dans l’état actif
Température ambiante 0 à 40 °C
Plage de température de transport -20 à 65 °C
Plage de réglage de la température 4 à 28 °C
Dimensions (en mm) L : 91 Ø : 51 (RA)
Essai à la bille 75 °C
Poids 177 g, adaptateur RA compris
Fréquence de transmission 868,42 MHz
Classe IP* 20
* Le thermostat ne doit pas être utilisé dans des installations dangereuses ou
dans des endroits humides.
A suivi les tests de sécurité et respecte les exigences CEM conformément aux
normes EN 60730-1, EN 60730-2-9 et EN 60730-2-14.
Installation de living connect®
Avant l’installation, M doit clignoter à l’écran.
1. Commencez par monter l’adap- Commencez par monter l’adap-Commencez par monter l’adap-
tateur.
RA
K
2. Serrez l’adaptateur RA à l’aide de
la clé Allen.
Serrez l’adaptateur K à la main
(5 Nm max.).
3. Vissez le thermostat sur l’adapta- Vissez le thermostat sur l’adapta-Vissez le thermostat sur l’adapta-
teur et serrez-le manuellement
(max. 5 Nm), puis poussez et ser-
rez jusqu’à ce que le thermostat
et l’adaptateur semboîtent.
4. Appuyez sur pendant 3 s environ pour fixer le thermostat.
Les 1 à 7 premiers jours suivant l’installation, le living
connect est en période d’apprentissage : il optimise la
régulation de la chaleur dans la pièce.
Guide complet d’installation et d’utilisation
Pour voir le guide complet d’installation et
d’utilisation, rendez-vous sur:
www.living.danfoss.com
Sélectionnez : Professionnels, puis : Docu-
mentation technique ou pour l’installation
et la programmation du living connect®,
regardez les vidéos sur www. YouTube.com,
cherchez Danfoss living connect.
Consignes de sécurité
Le thermostat nest pas destiné aux enfants et ne doit pas être utilisé
comme un jouet.
Ne laissez pas les matériaux d’emballage à la portée des enfants. Ils
pourraient être tentés de jouer avec, ce qui est très dangereux.
N’essayez pas de démonter le thermostat car l’entretien de ses pièces
n’est pas du ressort de l’utilisateur. Si le code d’erreur E1, E2, etc.
s’affiche à l’écran ou si d’autres défauts se manifestent, renvoyez le
thermostat au distributeur.
Vue d’ensemble de l’affichage et des boutons
de commande
Symbole de pile
Connexion
réseau
Verrou
Point de consigne
de la température
Alarme
Protection antigel
Ces boutons vous permettent de parcourir le menu et de
régler la température.
Ce bouton vous permet de sélectionner le menu et de
confirmer vos choix.
Régulation et réglage de la température
Normalement, la température est
régulée par le Danfoss Link™ CC, mais
il est possible de la modifier n’importe
quand à l’aide des boutons du ther-
mostat.
Le thermostat envoie alors un
message au Danfoss Link™ CC, lui
demandant de synchroniser les autres
thermostats dans la pièce.
Un changement effectué pendant la
période d’abaissement ne reste effec-
tif que jusqu’à la prochaine période
programmée. Plage de température
4-28 °C.
18
19
20
21
26
25
24
23
Appuyez sur
pour modifier la tem-
pérature.
Si le changement est réalisé pendant la période de
confort, la température modifiée devient automatique-
ment la nouvelle température de confort.
Test de la connexion
Appuyez sur pendant au moins 3 s jusqu’à ce
que M s’affiche.
Appuyez sur jusqu’à ce que LI s’affiche.
Appuyez sur pour tester la connexion.
LI disparaît une fois la connexion établie et un
message s’affiche sur le Danfoss Link CC.
Si la connexion ne peut être établie, les symboles
d’alarme et d’antenne clignotent.
Reportez-vous à la rubrique «Professionnels /
Questions techniques» sur :
www.living.danfoss.com
Ajout de l’appareil
L’ajout du living connect® à un système
s’effectue depuis le Danfoss Link™ CC.
Notez que le living connect®
doit être affecté à une pièce.
Lors de l’ajout, appuyez sur
puis relâchez. Vérifiez
ensuite que le rétroéclairage et
le symbole de l’antenne clignotent.
Pour de plus amples informations, consultez le guide d’installa-
tion du Danfoss Link™ CC.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
Mode de réinstallation
Si le thermostat a été retiré du radiateur et doit être réinstallé
(après utilisation), il est nécessaire d’activer le mode installation
pour éviter d’endommager le thermostat.
Pour lancer le monde installation :
Appuyez sur jusqu’à ce que M s’affiche.
Appuyez sur pour libérer la tige. M clignote.
Réinstallez le thermostat sur la vanne.
Appuyez sur pendant 3 s environ pour fixer le thermostat.
Si le thermostat est déplacé dans une autre pièce, supprimez
l’appareil de l’ancienne pièce sur le Danfoss LinkCC et ajoutez
l’appareil à la nouvelle pièce.
Après la réinstallation, le thermostat repasse en période
d’apprentissage.
Technische Spezifikation
Thermostattyp
Programmierbarer elektronischer
Heizkörperthermostat
Softwareklasse A
Sicherheitsklasse Typ 1
Empfohlener Einsatzzweck in Wohnräumen (Verschmutzungsgrad 2)
Fensteröffnungserkennung
Aktiviert bei Änderungen von ca. 0,5 °C
innerhalb von 3 Minuten
Synchronisierung Alle 5 Minuten
Mechanische Belastbarkeit 70 N (max. Druck vom Ventil)
Max. Wassertemperatur 90 °C
Stellsignal Linear
Batterielebensdauer Bis zu 2 Jahre
Spindelbewegung 2–3 mm am Ventil (1 mm/s)
Maximaler Stellweg 4,5 mm
Messfrequenz Temperaturmessung jede Minute
Spannungsversorgung 2 x 1,5 V AA Alkaline, Klasse III
Leistungsaufnahme 3 µW in Standby, 1,2 W im Betrieb
Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C
Transporttemperatur -20 bis 65 °C
Regelbereich 4 bis 28 °C
Abmessungen (mm) Länge: 91 Ø: 51 (RA)
Kugeldruckprüfung 75 °C
Gewicht 177 g inkl. RA-Adapter
Übertragungsfrequenz 868,42 MHz
IP-Klasse* 20
* Der Thermostat ist nicht geeignet für den Einsatz in Gefahrenumgebungen
oder in Umgebungen, in denen er Wasser ausgesetzt sein kann.
Getestet auf Sicherheits- und EMV-Anforderungen gemäß EN 60730-1, EN
60730-2-9 und EN 60730-2-14.
Montage living connect®
Vor der Montage muss ein M auf dem Display aufblinken.
1. Adapter auf das Ventilgehäuse
montieren.
RA
K
2. Den RA-Adapter mithilfe des
Inbusschlüssels festziehen.
Den K-Adapter von Hand anzie-Den K-Adapter von Hand anzie-
hen (max. 5 Nm).
3. Den Thermostaten auf den Adap- Den Thermostaten auf den Adap-Den Thermostaten auf den Adap-
ter schrauben und von Hand an-
ziehen (max. 5 Nm). Andrücken
und drehen, bis der Thermostat
auf dem Adapter einrastet,
danach leicht anziehen.
4. für etwa 3 Sekunden drücken, um den Thermostaten
zu befestigen.
In den ersten 1–7 Tagen nach der Montage befindet sich
der intelligente living connect in einer Lernphase, in der er
die Temperierung des Raums optimiert.
Vollständige Installations- und Bedienungs-
anleitung
Die vollständige Installations- und
Bedienungsanleitung finden Sie auf:
www.living.danfoss.com
Wählen Sie „Für Fachfirmen“, dann Techni-
sche Unterlagen“ oder zur Installation und
Programmierung von living connect® finden
Sie Videos auf www. YouTube.com unter
dem Suchbegriff „Danfoss living connect“.
Sicherheitshinweise
Der Thermostat ist nicht für Kinder geeignet und darf nicht als Spiel-
zeug verwendet werden.
Verpackungsmaterialien kindersicher deponieren oder entsorgen.
Den Thermostaten nicht zerlegen, er enthält keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Wenn Fehlercode E1, E2 usw. auf dem Display angezeigt werden oder
andere Defekte auftreten, bitte den Installateur informieren.
Übersicht – Display und Steuertasten
Batteriesymbol
Netzwerk-
verbindung
Sperre
Temperatur-
sollwert
Alarm
Frostschutz
Verwenden Sie diese Tasten zur Navigation im Menü und
zum Ändern der Temperatur.
Verwenden Sie diese Taste zur Menüauswahl und zur
Bestätigung der Auswahl.
Temperaturregelung und -anpassung
Die Temperatur wird normalerweise
über den Danfoss Link™ CC gesteu-
ert, kann aber jederzeit mithilfe der
Tasten am Thermostat geändert
werden.
Wenn dies geschehen ist, sendet der
Thermostat eine Meldung an Danfoss
Link™ CC, der dann weitere Thermo-
state in diesem Raum synchronisiert
(falls vorhanden).
Eine Änderung während der Absenk-
phase bleibt lediglich bis zum näch-
sten programmierten Schaltpunkt
wirksam. Temperaturbereich: 4–28 °C.
18
19
20
21
26
25
24
23
zum Ändern der
Temperatur drücken.
Wird die Änderung während der Komfortphase durch-
geführt, wird die geänderte Temperatur automatisch als
neue Komforttemperatur übernommen.
Verbindungstest
mindestens 3 Sekunden drücken, bis M ange-
zeigt wird.
drücken, bis LI angezeigt wird.
drücken, um die Verbindung zu prüfen.
LI verschwindet, wenn eine Verbindung besteht.
Auf dem Danfoss Link CC erscheint eine Meldung.
Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann,
blinken das Alarm- und das Antennensymbol .
Weitere Informationen finden Sie unter „Für Fachfir-
men / Fragen zur Technik“ auf
www.living.danfoss.com
Gerät anmelden
Das Anmelden von living connect® in
einem System erfolgt über den
Danfoss Link™ CC.
Beachten Sie, dass living
connect® einem Raum zuge-
ordnet werden muss.
Zum Anmelden kurz
drücken und wieder loslassen. Die Hintergrundbeleuchtung
und das Antennensymbol müssen blinken.
Weitere Informationen sind in der Installationsanleitung des
Danfoss Link™ CC enthalten.
DE
Anwendung
living connect® ist ein elektronischer Heizkörperthermostat. Die
Steuerung erfolgt über das Zentralgerät „Danfoss Link™ CC“.
living connect® wird mit Adaptern für Danfoss RA-Ventile und
Ventile mit M30x1,5 (K) Anschluss, zwei Alkaline AA-Batterien
sowie einem 2 mm Inbusschlüssel geliefert.
Batterien einlegen
Die Batterieabdeckung abnehmen und die
beiden Batterien einlegen.
Bitte auf die richtige Polarität achten.
Wiederaufladbare Batterien dürfen nicht verwendet werden.
Ist der Ladezustand einer Batterie schwach, schaltet das System
automatisch in den Sicherheitsmodus. Das Ventil wird leicht
geöffnet, sodass ein schwacher kontinuierlicher Wasserfluss
vorhanden ist.
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ RS
living connect®
Reinstallationsmodus
Um eine Beschädigung des Thermostaten nach einer Demon-
tage vom Heizkörper zu vermeiden, muss vor einer erneuten
Montage immer der Installationsmodus aktiviert werden.
Zum Aktivieren des Installationsmodus:
drücken, bis M angezeigt wird.
drücken, um die Spindel zurückzubewegen.
M blinkt.
Den Thermostaten wieder auf das Ventil mon-
tieren.
für etwa 3 Sekunden drücken, um den Ther-
mostaten zu befestigen.
Wenn der Thermostat in einem anderen Raum verwendet
werden soll, muss er am Danfoss Link CC aus dem alten Raum
entfernt und resettet werden. Danach kann er dem neuen
Raum hinzugefügt werden.
Nach einer Reinstallation kehrt der Thermostat wieder in
die Lernphase zurück.
1 / 1

Danfoss living connect® Guide d'installation

Taper
Guide d'installation