Grundig ST 55 800 Le manuel du propriétaire

Marque
Grundig
Modèle
ST 55 800
Taper
Le manuel du propriétaire
COLOR TELEVISION
ST 55-800 text
ķ
15
Specification
r
Mains voltage:
220 – 240V, 50/60Hz
(power supply control range 165 … 265V)
This unit may only be operated with the power
supply cable set which has been supplied. It pre-
vents interference from the mains, and is consi-
dered an obligatory component of this unit.
For a replacement, contact the nearest customer
service center and order only the power supply
cable set with the following designation:
GWN 9.22/article number 8290.991-316.
r
Power consumption:
approx. 70 W
Standby: 9 W
r
Channel coverage:
C01 … C99
Special channels S01 … S41
r
Sound output:
2 x 8 W music power (2 x 4 W sine power)
This unit conforms to VDE safety regulations and
directives of the Deutsche Bundespost (German
Federal Post Office; see certification mark on the
type sticker on the rear of the unit), as well as all
relevant ordinances governing X-ray emissions.
The picture tube, which emits X-rays, is sufficiently
shielded and therefore represents no danger.
Accelerating voltage is max. 29kV with a mean
beam current of 1,0mA.
Unauthorized tampering with the unit, in particular
making adjustments to the high voltage system, or
installing a different picture tube, can considerably
increase X-ray emissions. Units so altered no
longer conform to applicable safety regulations and
may not be operated.
Subject to alterations. E. and O.E.
r
Pin Assignment of EURO-AV Socket
If you want to connect other devices to your televi-
sion (for example, a computer or amplifier), your
dealer can provide you with a normed standard
connection by means of the following table:
Pin Signal
1 = Audio output right
2 = Audio input right
3 = Audio output left
4 = Audio, earth
5 = Blue, earth
6 = Audio input left
7 = RGB blue input
8 = Switching voltage
9 = Green, earth
10 =
11 = RGB green input
12 =
13 = Red, earth
14 = Earth
15 = RGB red input (chroma for SVideo)
16 = RGB switching voltage
17 = Video, earth
18 = RGB switching voltage, earth
19 = Video output
20 = Video input
21 = Shielding/earth
220
21
119
ń
26
Geluid veranderen, teletekst-modus
Het audio-menu
r
Audio-menu oproepen
De toets
ǺǺ
en daarna toets
ʀ
indrukken; de pagina
»Audio-menu« wordt weergegeven.
Stereo, mono, tweetalig
Stereobreedte
Hoge tonen
Lage tonen
Balance
Dialoogregel
Ń
!
Het » audio-menu « kunt u na elke instelling met
toets
ǺǺ
laten verdwijnen.
r
Stereo-, mono- en tweetalige uitzending
Ontvangt het toestel tweetalige uitzendingen, – b.v.
een speelfilm met origineel geluid op geluidskanaal
2 (DUAL B) en de gesynchroniseerde versie op
geluidskanaal 1, – (DUAL A) – dan kunt u het
geluidskanaal kiezen.
Met de toets P+ of P- de eerste regel oproepen.
Met de toetsen
ņ , + ŀ het geluidskanaal kiezen.
Ontvangt het toestel stereo-uitzendingen, dan scha-
kelt het automatisch op stereogeluids-weergave.
Ń
!
Bij slechte stereo-geluidsweergave kunt u met de
toetsen ņ , + ŀ naar geluid »mono« schakelen
Ń
!
De instelling »mono« kan door indrukken
van de toets OK voor een bepaalde zenderplaats
vastgelegd worden.
Weergave van de soort geluidstransmissie
Steeds als door de zender de soort geluids-trans-
missie gewisseld wordt (bijvoorbeeld van mono
naar stereo) volgt ca 4 sec. de overeenkomstige
weergave.
Dit gebeurt ook na het wisselen van zender, echter
alleen bij ander soorten geluidstransmissie dan mono.
r
Stereobreedte
Verbreedt bij stereo-uitzendingen de klankkleur en
verbetert dit bij mono-uitzendingen.
Met de toets P+ of P-
de passende regel oproepen.
Veranderen met toets ņ of + ŀ (De instelling van
de stereobreedte blijft ook na een zenderwissel
behouden).
r
Hoge tonen, lage tonen, balance
De instellingen van deze functies kunnen indien
nodig gecorrigeerd worden.
Met de toets P+, P- de passende regel oproepen.
Corrigeren met de toets
ņ of + ŀ.
2
1
2
1
2
1
STEREO MONO
ʀǁ ʀ
ǁ
ɦ
ɼ
f
ɶʺ < > Ǻ
1
De teletekst-modus
r
Teletekst oproepen
Toets TXT indrukken.
r
Pagina’s oproepen
Pagina’s met toetsen 0…9 direct oproepen
(Voorhanden pagina’s: 100-899)
r
Overzichtspagina oproepen
Toets
ǺǺ
indrukken.
r
Dialoogregel oproepen
Toets AUX indrukken.
= Tekenhoogte vergroten
= Wachttijd overbruggen (actuele modus).
= Subpagina direct oproepen
= Antwoord geven
= Pagina-STOP
Functies met toets
ņ of + ŀ oproepen en met
toets OK oproepen.
De functies , , en kunnen ook zonder
oproepen van de dialoogregel als volgt uitgevoerd
worden.
Tekenhoogte vergroten: De toets +
i indrukken.
Subpagina’s direct oproepen: De toets
i indrukken.
Antwoord geven: De toets +
ŀ indrukken.
Pagina-stop: De toets
ņ indrukken.
r
Pagina’s met de cursor oproepen
(page catching)
d.w.z. pagina’s kiezen zonder het paginanummer in
te typen. Met de cursor kunt u de gewenste tele-
tekstpagina uit de overzichts-pagina’s (pagina’s,
waarin de uit drie cijfers bestaande paginanummers
staan) direct oproepen.
Toets P+ of P- indrukken.
Op de bovenste rand van het beeld wordt »Page
Catching« weergegeven.
Bij het eerste resp. laatste paginanummer van het
overzicht knippert een rechthoekige lichtpunt (cursor).
Met de toetsen P+ of P- de cursor naar het gewen-
ste paginanummer brengen.
Toets OK indrukken.
De pagina verschijnt op het beeldscherm.
r
Flof – teletekst
Bij Floftekst leiden de gekleurde toetsen naar de, in
de dialoogregel weergegeven, thema’s.
3
2
1
5
4
3
1
5431
5
4
3
2
1
54321
ķ
ʄʄ
ķX /00 ķ? STOP
ń
27
Aansluitmogelijkheden
Aansluiten van een videorecorder,
camcorder of satellietreceiver
r
Aansluiten
Videorecorder, camcorder of satellietreceiver met
AV-snoer op de bus AV aansluiten.
r
Bedienen van de videorecorder
Toets 0AV zo vaak indrukken, tot AV 1 te zien is.
Weergave van de videorecorder starten.
Op het beeldscherm ziet u de recorder-weergave.
U kunt ook een S-VHS-recorder aansluiten.
Hiervoor moet de bus AV op S-VIDEO omgescha-
keld worden.
De toets P/C indrukken.
Met de toets
ņ of + ŀ S-VIDEO oproepen.
Menu met de toets
ǺǺ
verlaten.
Aansluiten van een hoofdtelefoon
r
Aansluiten
Hoofdtelefoon (3,5 mm ø klink) met bus m verbin-
den (de luidsprekers zijn uitgeschakeld).
r
Volume van de hoofdtelefoon veranderen
Veranderen met toetsen ņ , + ŀ
.
1
FBAS L – Audio – R
m
3
2
1
1
EURO-AV
EURO-AV
AUDIO
Aansluiten van een descrambler
(decoder) of een extern toestel
(videorecorder)
Sommige zenders – waarvan de programma’s via
kabelnetten of satellietreceiver doorgegeven wor-
den – coderen hun uitzendingen. Beeld en geluid
zijn daardoor onherkenbaar. Met een decoder kunt
u dergelijke programma’s decoderen.
Gaat u als volgt te werk:
Sluit de decoder/videorecorder op de EURO-AV-bus
aan.
Decoder:
Kies de zenderplaats, waarop het gecodeerde pro-
gramma ingedeeld is.
Videorecorder:
Kies de zenderplaats, waarop u de weergave van de
videorecorder wilt zien.
De toets P/C indrukken.
Met de toets
ņ of + ŀ DEC oproepen.
Toets P+ of P- indrukken, om op ON te schakelen.
Een voor decodergebruik voorbereide zenderplaats
herkent u aan de punt na de P bij zenderwissel.
Met de toets OK vastleggen.
Menu met de toets
ǺǺ
verlaten.
5
4
3
2
1
EURO-AV
ń
29
Technische gegevens
r
Netspanning:
220 – 240 V, 50/60 Hz
(Regelgebied van de adapter 165 … 265V)
„Het toestel mag alleen met het bijgevoegde
netsnoerset gebruikt worden. Het voorkomt sto-
ringen uit het net en is onderdeel van de goed-
keuring van het toestel.
Voor vervanging bestelt u a.u.b. bij één van de servi-
cecentra alleen het netsnoerset met de aanduiding
GWN 9.22/coderingummer 8290.991-316.
r
Opgenomen vermogen:
ca. 70 W
In standby 9 W
r
Ontvangstgebieden:
C01 … C99
Speciale kanalen S01 … S41
r
Geluidseindtrap:
2 x 8 W muziekvermogen (2 x 4 W sinus)
Het toestel voldoet aan de VDE-veiligheids-bepalin-
gen en de voorschriften van de Duitse Post (goed-
keuringsbewijs zie typesticker op de achter-kant
van het toestel), verder aan de verordening inzake
de bescherming tegen schaden door rönt-genstra-
len. De röntgenstraling – veroorzaakt door de
beeldbuis – is voldoende afgeschermd en is daa-
rom geheel ongevaarlijk. Versnellingsspanning
max. 29kV/gemiddelde straalstroom 1,0mA.
Ondeskundige ingrepen, met name veranderen van
de hoogspanning of inbouwen van een ander beeld-
buistype, kunnen ertoe leiden, dat röntgen-straling
in aanzienlijke sterkte optreedt. Op die manier gewi-
jzigde toestellen voldoen niet meer aan deze goed-
keuring en mogen niet gebruikt worden.
r
Pennenschema EURO-AV-bus
Als u op het TV-toestel extra apparaten wilt aanslui-
ten (b.v. computer, versterkerinstallatie), dan kan
uw dealer aan de hand van de volgende aansluitta-
bel een genormaliseerde verbinding tot stand bren-
gen:
Pen Signaal
11 = Audio uitgang rechts
12 = Audio ingang rechts
13 = Audio uitgang links
14 = Audio massa
15 = Blauw massa
16 = Audio ingang links
17 = RGB blauw ingang
18 = Schakelspanning
19 = Groen massa
10 =
11 = RGB groen ingang
12 =
13 = Rood massa
14 = massa
15 = RGB rood ingang
16 = RGB schakelspanning
17 = Video massa
18 = RGB Schakelspanning massa
19 = Video uitgang
20 = Video ingang
21 = Afscherming/massa
220
21
119
Ń
!
Installez l’appareil de manière que le minimum
possible de lumière se réfléchisse sur l’écran.
Ń
!
L’éloignement idéal par rapport à l’appareil corre-
spond à cinq fois la diagonale de l’écran.
Ń
!
Pour le fonctionnement sur une étagère, des écarte-
ments minimas doivent être respectés.
Ń
!
Veillez à ce que les fentes d’aération dans le
panneau arrière ne soient pas obstruées.
Ń
!
Par l’échange de chaleur dans le téléviseur une
circulation d’air se produit. Cette circulation aspire
des particules de poussière (fibres de tapis et de
rideaux ainsi que poussière domestique) qui se
déposent dans le fentes d’aération et les rétrécis-
sent dans les années, causant ainsi une accumula-
tion de chaleur.
L’accumulation de chaleur dans l’appareil est une
source de danger et réduit la durée de vie de
l’appareil!
Pour des raisons de sécurité, les dépôts de pous-
sière devraient être enlevés de temps à autre par un
spécialiste.
Ń
!
Ne posez pas de haut-parleurs à proximité de
l’appareil.
Ń
!
Lors de la mise en place ou de l’utilisation de
l’appareil, veillez à ce que le câble d’alimentation
électrique ne risque pas d’être coincé et abîmé.
Ń
!
N’installez pas votre appareil à proximité d’un
radiateur.
Ń
!
Même quand l’appareil est à l’arrêt, des coups de
foudre peuvent endommager le réseau d’alimenta-
tion et/ou le circuit de l’antenne.
Lors d’un orage, retirez les prises d’antenne et du
secteur.
Ń
!
Préservez l’appareil de l’humidité.
Ń
!
N’introduisez pas de corps étrangers dans les
fentes d’aération de la cloison arrière.
Attention: haute tension!
10
cm
10
cm
20
cm
20 cm
Placer la pile dans la
télécommande
Placer la pile fournie en prenant garde aux pôles de
la pile (indiquées sur le fond du logement pile).
Ń
!
Lorsque la pile est usée, le message
« BATTERY» s’affiche sur l’écran.
Il est absolument nécessaire d’enlever la pile usée.
Les dommages causés par une pile qui a coulé ne
sont pas couverts par la garantie.
Jetez les piles usagées selon les lois sur l’environ-
nement.
Raccorder l'appareil
Introduire la fiche du câble d’antenne dans la prise
antenne É du téléviseur.
Brancher le câble secteur dans la prise secteur.
Marche/arrêt de l'appareil
Appuyer sur la touche
¢
IO
sur l’appareil.
Pour commuter en position veille (Stand-by):
appuyez sur la touche
Ǽ
de la télécommande.
Ń
!
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant un temps
prolongé (p.ex. pendant la nuit), éteignez-le par
cette touche.
Vous économiserez ainsi de l’énergie.
La ligne de dialogue comme aide
Ń
!
La ligne de dialogue dans la partie inférieure des
menus affichés sur l’écran vous indique les touches
sur la télécommande à utiliser pour modifier des
réglages.
Les signes
>, <,
ʺʺ
,
ɶɶ
sont des symboles pour les
touches suivantes sur la télécommande:
ʺʺ
,
ɶɶ
= touches P+ et P–. Déplacement de la
barre de couleur (curseur) vers le haut
et vers le bas pour sélectionner des
fonctions.
<, > = Touches ņ et + ŀ. Déplacement de
la barre de couleur (curseur) vers la
gauche et vers la droite pour sélec-
tionner des fonctions.
Dans le texte qui suit ce sont les touches de la télé-
commande qui sont illustrées au lieu des symboles.
2
1
2
1
1
ĸ
30
Sécurité et installation
1ère possibilité
r
Le système de mémorisation «ATS»
Le système de mise en mémoire automatique «ATS»
(Auto Tuning System) balaye la plage de réception
dans la totalité et mémorise les chaînes trouvés sur
les positions de programme.
Procédez comme suit:
Mettez le téléviseur en service à partir de la veille
par l’une des touches 1…9.
Appuyez pendant 4 secondes environ sur la touche
P/C jusqu’à ce que le menu ATS s’affiche.
Appuyez sur OK pour démarrer la recherche.
L'opération ATS peut durer une minute ou plus
longtemps. Le réglage de l'appareil est alors
terminé. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
en regardant la télé.
Si l'ordre des émetteurs sur les positions de
programme ne vous convient pas, vous pouvez
déplacer les émetteurs sur les positions de
programme de votre choix.
Ń
!
Appuyez sur
ǺǺ
pour quiller le »ATS«.
r
Placer les programmes dans l'ordre
désiré
Exemple: L'émetteur reçu sur la position de
programme 2 doit être déplacé sur la position de
programme 5.
Sélectionnez la position de programme 2.
Appuyez sur la touche P/C. Le menu programmes
s'affiche.
Sous «PR», entrez la nouvelle position de program-
me 05 en deux chiffres avec les touches 1…9.
Appuyez sur la touche OK. L'opération est
terminée.
Appuyez sur
ǺǺ
pour retourner au mode TV.
5
4
3
2
1
3
2
1
2ème possibilité
r
Entrée directe des numéros de canal
Ce mode de réglage n’est d’intérêt que lorsque vous
connaissez les numéros de canal des chaînes TV.
Ń
!
Si l’attribution des positions de programme a déjà
été effectuée par la recherche ATS, il n’est plus
nécessaire de faire ce réglage.
Procédez comme suit:
Appuyez sur la touche P/C pour afficher le menu
programmes.
Ń
!
Attention! Ne pas possible sur la position AV.
Sélectionnez l'option souhaitée du menu par la
touche
ņ ou + ŀ.
Sous «PR» sélectionnez la position de program-
me à affecter avec la touche P+/P–.
" »CH« entrez le numéro de canal (pour un
canal spécial, sélectionnez «au lieu
de «S» avec la touche P+).
Appuyez sur la touche +
ŀ. Entrez le
numéro de canal souhaité à l’aide des
touches numériques.
Si la touche P+ ou P- est maintenue
enfoncée, la recherche des canaux
démarre. Elle s’arrête sur chaque pro-
gramme qui peut être reçu.
Appuyez sur
ǺǺ
pour quitter le menu.
"
»DEC«
Si un programme crypté est affecté à
cette position de programme et un
désembrouilleur correspondant est
raccordé, il faut choisir «ON».
" »FT« Si un accord fin du canal est néces-
saire sur la position de programme
affectée appuyez sur la touche
ņ
jusqu'à ce que les chiffres sous FT
deviennent vert.
Appuyez sur la touche P+ ou P–
jusqu’à ce que la qualité de l’image et
du son vous convient.
Appuyez sur la touche OK pour mémoriser le réglage
modifié.
Les données de la position de programme suivante
sont affichées.
Appuyez sur la touche
ǺǺ
pour revenir à la fonc-
tion TV.
Ń
!
Si le canal 00 est mémorisé sur une position de
programme, il n’est plus possible de sélectionner
les positions suivantes par la touche P+ ou P–.
4
3
2
PR CH S DEC FT
22 S06 O ON 00
0…9
ɶɶʺʺ
ɼɦ OK i
1
ĸ
31
Attribuer les positions de programme
ĵ
Ligne de dialogue
Télécommander un magnétoscope
Avec la télécommande de ce téléviseur, vous pou-
vez aussi télécommander un magnétoscope Grun-
dig. Votre revendeur vous indiquera ceux qui s´y
rapportent.
Appuyer sur la touche VIDEO et maintenir la pressi-
on. Vous commutez ainsi la télécommande en
mode magnétoscope.
Appuyer ensuite sur les touches désirées.
La table suivante vous indique avec quelles touches
vous pouvez commander votre magnétoscope.
ĵķ (Touche 1) = recherche visuelle arrière
ĶŁ (Touche 2) = recherche visuelle avant
l (Touche – i) = début de l´enregistrement
n (Touche i +) = arrêt
ĵĵ (Touche 7) = retour rapide
ŁŁ (Touche 8) = avance rapide
ll ll (Touche –
v
) = pause
ı (Touche
v
+) = début de la lecture
Ľ (Touche 4) = position de programme –
Ń (Touche 5) = position de programme +
ĸ
32
La télécommande
Ń
!
Chaque réglage modifié est mémorisé automatique-
ment après 8 secondes ou en commutant en veille.
Ń
!
L’appareil a été testé avec un contraste maximum.
Selon le lieu et la luminosité de la pièce (lumière
ambiante), il est toutefois logique de réduire un peu
le contraste pour obtenir la meilleure rendu d’image
possible.
Ń
!
Si vous souhaitez que le numéro de la position de
programme soit affiché en permanence, appuyez
sur la touche Ǻ puis, pendant 10 secondes environ,
ne touchez aucune touche.
Pour supprimer l’affichage, appuyez une nouvelle
fois sur la touche
Ǻ.
+
iv
Ǽ
ʀ
Ǻ
+
+
Ȅ
123
456
7
89
0
AV
OK
VIDEO AUX P/C SAT
TXT
TP 712
P
P
1…9 Choix de programmes (– P + sur
l'appareil) et
0/AV mise en service à partir de la
veille (standby) ou
choix de la position AV.
P+ / P– Choix en pas à pas des position
de programme: P+: (1, 2, 3 …),
P-: (…3, 2, 1) ou
P+: à partir de la veille sur la
position de programme sélec-
tionnée en dernier.
Déplacement du curseur vers
le haut et vers le bas.
OK Modifier et activer certaines fonc-
tions. Appuyer deux fois sur OK
:
Réglage de la valeur optimale.
ņ ,+ŀ Volume ou déplacement du cur-
seur vers la gauche ou vers
la droite.
Télétexte: Page courante
+10 pages.
Télétexte: Page courante
- 1 page.
Ȅ
Heure marche/arrêt.
Télétexte: Page courante
+ 1 pages.
i
+/– Contraste couleur.
VIDEO Télécommander un magnétosco-
pe (maintenir enfoncée la touche
VIDEO).
AUX Télétexte: Appeler la ligne de
dialogue
Ǽ
Commutation en veille et mise
en service avec la position de
programme choisie en dernier.
ʀ
Commutation en silence
Ǻ
Afficher/supprimer le numéro
de programme.
Modifier le contraste n/b: Ap-
puyer sur
Ǻ, OK, ņ ou + ŀ.
Entrer une heure d'arrêt de
01…99 minutes: Appuyer sur
Ǻ, OK, Ǻ, et 0…9.
Réglage automatique de fré-
quence marche/arrêt: Appuyer
sur
Ǻ, OK, Ǻ, Ǻ, ņ ou + ŀ.
Appeler le menu Audio: Ǻ, ʀ
TXT Télétexte ɫ TV
Télétexte: Page de centaines
suivante.
v
+/– Luminosité.
SAT Télécommander un récepteur
SAT (maintenir enfoncée la tou-
che SAT).
P/C Appel des données de progr.
Maintenir enfoncée pendant 4
s: Appel ATS.
ĸ
33
Régler le son, Télétexte
Le menu audio
r
Appeler le menu audio
Appuyez sur la touche Ǻ puis sur la touche
ʀ
pour afficher le menu audio.
Fonction audio –
Largeur stéréo –
Aiguës –
Graves–
Balance –
Ligne de dialogue –
Ń
!
Vous pouvez supprimer le menu audio après
chaque réglage en appuyant sur la touche Ǻ.
r
Stéréo, mono et double-son
Si le téléviseur reçoit des émissions en double-son,
par exemple un film de cinéma avec le son original
sur le canal 2 du son (DUAL B) et la version sychro-
nisée sur le canal 1 du son (DUAL A), vous pouvez
sélectionner le canal du son.
Sélectionnez la première ligne par la touche
P+ ou P–.
Sélectionnez le canal avec les touches
ņ , + ŀ.
Si le téléviseur capte des émissions stéréo, il
commute automatiquement sur stéréo.
Ń
!
Si le son stéréo est d’une mauvaise qualité,
commutez sur «Mono» par les touches ņ , + ŀ.
Ń
!
Le réglage mono peut être mémorisé individuelle-
ment pour chaque position de programme en
appuyant sur la touche OK.
Af
fichage du mode de transmission
Chaque fois où l’émetteur change le mode de trans-
mission (p.ex. de mono sur stéréo), une indication
correspondante apparaît pour env. 4 secondes. Cet
affichage s’effectue également dans le cas de
changement de programme, mais uniquement pour
les modes autres que mono.
r
Largeur stéréo
Cette fonction élargie la tonalité des émissions
stéréo et l’améliore pour des émissions en mono.
Sélectionnez la ligne correspondante par la touche
P+ ou P–.
Modifiez le réglage par la touche
ņ ou + ŀ
(le réglage est maintenu lorsque l’on change de
programme).
r
Aiguës, graves, balance
Les réglages du son peuvent être corrigés comme
bon vous semble.
Avec la touche P+ ou P–, sélectionnez la ligne
correspondante.
Corrigez avec les touches
ņ ou + ŀ.
2
1
2
1
2
1
STEREO MONO
ʀǁ ʀ
ǁ
ɦ
ɼ
f
ɶʺ < > Ǻ
1
Télétexte
r
Appeler Télétexte
Appuyez sur la touche TXT.
r
Choix direct des pages par les touches
1…9
(pages prévues: 100-899)
r
Appeler la ligne de dialogue: Appuyez sur la
touche AUX.
= Augmenter la taille des caractères.
= Remplir les temps d'attente (mode actuel).
= Appel directe d'une sous-page.
= Répondre
= Arrêt sur page.
Sélectionnez la fonction par la touche
ņ ou + ŀ et
activer-la par la touche OK.
Les fonctions 1, 3, 4 et 5 peuvent également être
exécutées sans faire appel à la ligne de dialogue.
Taille des caractères: Appuyez sur la touche + i.
Sous-page: Appuyez sur la touche
i.
Répondre: Appuyez sur la touche +
ŀ .
Arrêt sur page: Appuyez sur la touche ņ .
r
Sélectionner des pages avec le curseur
(Page Catching)
C’est - à - dire choisir les pages sans taper le
numéro de page. Dans ce cas, vous sélectionnez la
page souhaitée directement à l’aide d’un curseur
dans des pages-sommaire (pages contenant des
numéros de page à trois chiffres). Cette fonction
vous épargne la frappe des numéros de page à trois
chiffres.
Appuyez sur la touche P+ ou P–.
Le message «Page Catching» est affiché au bord
supérieur de l’écran.
Un point rectangulaire lumineux (le curseur) cligno-
te à la position du premier ou dernier numéro de
page dans la page-sommaire.
Appuyez sur la touche P+ ou P– pour déplacer le
curseur vers le numéro de page souhaité.
Appuyez sur la touche OK.
La page est affichée sur l’écran.
r
Flof-Texte
Pour le texte (Flof), les touches de couleur permet-
tent d’accéderaux sujets affichés dans la ligne de
dialogue.
3
2
1
4
3
2
1
5
4
3
2
1
54321
ķ
ʄʄ
ķX /00 ķ? STOP
ĸ
34
Raccordements possibles
Raccordement d'un
magnétoscope,
d'un caméscope ou d'un récepteur
satellite
r
Raccordement
Raccordez le magnétoscope, le caméscope ou le
récepteur satellite à l’aide d’un câble péritélévision à
la prise AV.
r
Emploi du magnétoscope
Appuyez de manière répétée sur la touche 0
AV
jus-
qu'à ce que AV 1 soit affiché.
Démarrez la lecture sur le magnétoscope.
La lecture vidéo est visible sur l'écran.
Vous pouvez également raccorder un
ma
gnétoscope S-VHS
Pour cela, il faut commuter la prise AV sur S-VIDEO.
Appuyez sur la touche P/C.
Sélectionnez S-VIDEO avec la touche
ņ ou + ŀ.
Quittez le menu avec la touche Ǻ.
Raccordement d’un casque
r
Raccordement
Brancher la casque (3,5 mm ø jack) dans la prise m
(les haut-parleurs sont mis hors service).
r
Régler le niveau de volume du casque
Modifier le réglage avec les touches ņ , + ŀ
1
FBAS L – Audio – R
m
3
2
1
1
EURO-AV
EURO-AV
AUDIO
Raccordement d'un désembrouil-
leur (décodeur) ou d'un appareil
externe (magnétoscope)
Quelques émetteurs dont les programmes sont
reçus par le réseau câblé ou un récepteur satellite
embrouillent leurs émissions. Le son et l’image
deviennent ainsi brouillés. Avec un désembrouilleur
(décodeur), vous pouvez décoder ces programmes.
Comment pr
océder:
Raccordez le décodeur/magnétoscope à la prise
péritélévision (EURO-AV).
Décodeur:
Sélectionnez la position de programme sur laquelle
le programme crypté est reçu.
Magnétoscope:
Sélectionnez la position de programme sur laquelle
vous souhaitez voir la lecture vidéo.
Appuyez sur la touche P/C.
Sélectionnez DEC avec la touche
ņ ou + ŀ.
Commutez sur ON (marche) avec la touche P+
ou P–.
Une position de programme qui est préparée pour
un décodeur est à reconnaître à un point qui appa-
raît derrière le P lorsque l’on change de programme.
Mémorisez avec la touche OK.
Quittez le menu avec la touche
Ǻ.
5
4
3
2
1
EURO-AV
Raccordement … pour caméscope
(VHS, Vidéo 8)
r
Raccordement
Raccor
der le signal vidéo
Reliez la prise VIDEO IN (FBAS) avec un câble
approprié à la prise vidéo correspondante du
caméscope.
Raccorder le signal audio
Reliez les prises L AUDIO R avec les prises audio
du caméscope. Dans le cas de lecture en mono,
reliez la prise L AUDIO sur la prise audio du camés-
cope.
r
Emploi du caméscope
Sélectionnez – AV 2 – à l’aide de la touche
0
AV
.
Démarrez la lecture sur le caméscope.
La lecture vidéo est visible sur l'écran. (Aucune
copie n’est possible vers la prise péritélévision !)
1
FBAS L – Audio – R
P
m
ĸ
35
Raccordements possibles
ĸ
36
Caractéristiques techniques
r
Tension secteur:
220-240V, 50/60Hz
(plage de réglage du bloc secteur165 … 265V)
L’appareil ne doit être mis en service qu’avec le
jeu de câbles secteur approprié. Cela évite les
perturbations dans le secteur et fait partie
intégrale de l’autorisation de l’appareil.
Pour le remplacement, ne commandez, auprès
d’un service après-vente, que la référence
GWN 9.22/numéro de produit 8290.991-316
r
Consommation en puissance:
env. 70 W
En veille: 9 W
r
Gammes de réception:
C01 … C99
Canaux spéciaux S01 … S41
r
Puissance de sortie:
2 x 8 W puissance musicale (2 x 4 W sinusoïdale)
L’appareil est conforme aux consignes de sécurité
VDE et aux règlements de la poste allemande
(référence de l’autorisation: voir autocollant
signalétique sur la face arrière de l’appareil), con-
cernant la réglementation sur la protection contre
les dommages causés par des rayonnements X. Le
rayonnement X - émis par le tube cathodique - est
complètement arrêté et rendu ainsi totalement inof-
fensif. Tension d’accélération max. 29kV/courant
du faisceau moyen 1,0mA.
Des interventions inappropriées et notamment la
modification de la haute-tension ou le montage
d’un autre type de tube cathodique, peuvent provo-
quer une forte augmentation du rayonnement X.
Les appareils ainsi modifiés ne correspondent plus
à cette autorisation et ne doivent plus être mis en
service.
Sous réserve de toutes modifications.
S.E. ou O.
r
Répartition des broches de la prise
péritélévision
Si vous voulez raccorder à votre téléviseur des
appareils supplémentaires (ordinateur, amplifica-
teur par ex.), votre revendeur spécialisé peut effec-
tuer une connexion conforme aux normes au
moyen du tableau de raccordement suivant :
Broche Signal
11 = sortie audio droite
12 = entrée audio droite
13 = sortie audio gauche
14 = masse audio
15 = masse, bleu
16 = entrée audio gauche
17 = entrée, bleu, RVB
18 = tension de commutation
19 = masse, vert
10 =
11 = entrée, RVB, vert
12 =
13 = masse, rouge
14 = masse
15 = entrée, rouge, RVB
16 = tension de commutation RVB
17 = masse vidéo
18 = masse, tension de commutation, RVB
19 = sortie vidéo
20 = entrée vidéo
21 = masse/blindage
220
21
119
e
37
Bezpeãnost a instalace
Ń
!
Postavte pfiístroj tak, aby dopadalo na obrazovku co
moÏná nejménû svûtla.
Ń
!
Ideální odstup osob sledujících televizor je pûtiná-
sobek diagonály obrazovky.
Ń
!
Pfii provozu ve stûnû musí b˘t dodrÏeny minimální
vzdálenosti.
Ń
!
Dbejte na to, aby nebyly vûtrací ‰tûrbiny na zadní
stranû televizoru zakryty.
Ń
!
Pfii v˘mûnû tepla v pfiístroji dochází k cirkulaci vzdu-
chu. Pfii tom vniknou ãásteãky prachu (vlákna
z koberce a záclon, jakoÏ i prach) do pfiístroje. Tyto
ãásteãky se usadí kromû jiného také ve vûtracích
‰tûrbinách. Bûhem nûkolika let se ‰tûrbiny zmen‰í
a mÛÏe tak dojít k nahromadûní tepla.
Nahromadûní tepla je zdroj nebezpeãí a ovlivÀuje
negativnû Ïivotnost stroje.
Pro jistotu nechte ãas od ãasu tyto usazeniny
odstranit odborníkem.
Ń
!
Nestavte reproduktory do blízkosti pfiístroje.
Ń
!
Dbejte prosím na to, aby pfii instalaci a dal‰ím pro-
vozu leÏel síÈov˘ pfiípoj volnû, aby nebyl pfiiskfiípnut
nebo po‰kozen.
Ń
!
Nestavte pfiístroj do blízkosti topení.
Ń
!
I kdyÏ je pfiístroj vypnut˘, mÛÏe dojít k po‰kození
úderem blesku do sítû a/nebo do vedení antény.
Proto byste mûli pfii boufice síÈovou a anténní zásu-
vku vytáhnout ze zdi.
Ń
!
ChraÀte pfiístroj pfied vlhkem.
Ń
!
Nestrkejte Ïádná cizí tûlesa do vûtrací ‰tûrbiny na
zadní stranû.
Pozor vysoké napûtí!
10
cm
10
cm
20
cm
20 cm
VloÏení baterie do dálkového
ovládání
VloÏit pfiiloÏenou baterii, pfii tom dodrÏet její pólo-
vání (oznaãeno na dnû bateriové pfiihrádky).
Ń
!
U vybité baterie se objeví na obrazovce hlá‰ení:
» BATTERY«.
Vybitou baterii bezpodmíneãnû odstranit.
Za ‰kody zpÛsobené vyteãením staré baterie se
neruãí.
Starou baterii odstraÀte ekologicky.
Pfiipojení pfiístroje
Zástrãku anténního kabelu zastrãit do anténní zá-
suvky É televizoru.
Zástrãku síÈového kabelu zastrãit do zásuvky.
Pfiístroj zapnout / vypnout
Stisknout tlaãítko
¢
IO
na pfiístroji.
Zapnout pfiístroj do pohotovosti (Stand-by): Na dál-
kovém ovládání stisknout tlaãítko
Ǽ
.
Ń
!
Pokud pfiístroj del‰í dobu nepouÏíváte (napfi.
v noci), pak jej tímto tlaãítkem vypnûte.
Dialogov˘ fiádek – pomoc pro
obsluhu
Ń
!
V fiádce menu na spodním okraji obrazovky je moÏno
vidût jak˘m tlaãítkem dálkového ovládání je moÏno
zmûny provádût.
Znaãky
>, <,
ʺʺ
,
ɶɶ
na obrazovce jsou
symboly následujících tlaãítek dálkového ovládání:
ʺʺ
,
ɶɶ
= Tlaãítka P+ a P–. Pohyb barevného
znaménka (kursoru) nahoru/dolÛ ke
zvolení funkce.
<, > = Tlaãítka ņ a + ŀ. Pohyb barevného
znaménka (kursoru) doprava/doleva
ke zvolení funkce.
V textu jsou místo symbolÛ zobrazena tlaãítka dál-
kového ovládání.
2
1
2
1
1
e
43
Technické údaje
r
SíÈové napûtí:
220-240V, 50/60Hz
(regulaãní rozsah síÈové ãásti 165 … 265 V)
» Pfiístroj smí b˘t provozován pouze s pfiiloÏenou
sadou kabelÛ. To zabraÀuje poruchám ze sítû a je
souãástí pfiipu‰tûní stroje.
Za úãelem v˘mûny objednávejte v˘luãnû sadu
síÈov˘ch kabelÛ s oznaãením GWN 9.22/ãíslo
8290.991-316 u zákaznické sluÏby.«
r
Snímání:
cca. 70 W
V pohotovostním stavu (stand by) 9 W
r
Oblasti pfiíjmu:
C01 … C99
Zvlá‰tní kanály S01 … S41
r
Konvov˘ zesilovaã:
2 x 8 W hudební v˘kon (2 x 4 W Sinus)
Pfiístroj splÀuje bezpeãnostní pfiedpisy Svazu
nûmeck˘ch elektrotechnikÛ (VDE) a pfiedpisy
Nûmecké spolkové po‰ty (registraãní znaãka viz.
nálepka na zadní stranû pfiístroje), dále nafiízení
o ochranû proti ‰kodám zpÛsoben˘m rentgenov˘mi
paprsky. Rentgenové záfiení zpÛsobené obrazov-
kou – je dostateãnû odstínûné a tím zcela ne‰kodné.
Zrychlovací napûtí max. 29kV/stfiední proud záfiení
1,0mA.
Neodborné zásahy, obvzlá‰tû zmûna vysokého
napûtí nebo motáÏ jiného typu obrazovky, mohou
vést k tomu, Ïe dojde ke vzniku velmi silného rent-
genového záfiení. Takto zmûnûné pfiístroje jiÏ neod-
povídají uveden˘m pfiedpisÛm a nesmí b˘t provozo-
vány.
Zmûny a omyly jsou vyhrazeny!
r
Obsazení kontaktÛ zdífiky EURO-AV
Chcete-li na svÛj televizní pfiístroj zapojit doplÀkové
pfiístroje (napfi. poãítaã, zesilovací zafiízení), pak
Vám zhotoví odborníci na základû následující tabul-
ky zapojení vyhovující normû:
kolík signál
11 = prav˘ v˘stup audio
12 = prav˘ vstup audio
13 = lev˘ v˘stup audio
14 = Audio zem
15 = modrá zem
16 = lev˘ v˘stup audio
17 = RGB modrá-vstup
18 = spínací napûtí
19 = zelená zem
10 =
11 = RGB zelená-vstup
12 =
13 = ãervená zem
14 = zem
15 = RGB ãervená-vstup (Chroma u SVideo)
16 = RGB spínací napûtí
17 = Video zem
18 = RGB spínací napûtí-zem
19 = v˘stup video
20 = vstup video
21 = odstínûní/zem
r
GRUNDIG poradenské centrum pro
zákazníky
Máte otázky?
Na‰e poradenské centrum je Vám k dispozici ve
v‰ední den vÏdy od 8.00 – 19.00 hod.
montags bis freitags
von 8.00 – 19.00 Uhr
* Gebührenpflichtig –
in Deutschland und
Österreich möglich
STETS FÜR SIE DA!
DEUTSCHLAND
01 80/5 30 21 22*
ÖSTERREICH
06 60/66 99*
GRUNDIG
KUNDENBERATUNGS-
ZENTRUM
220
21
119
GRUNDIG AG
D-90762 FÜRTH Printed in Austria
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21610-941.01
Ķ
= Seite 2-8
ķ
= Page 9-15
ƴ
= Pagina 16-22
ń
= Pagina 23-29
ĸ
= Page 30-36
e = Strana 37-43
/

Ce manuel convient également à